99 45 47 30 // ungdomsskolen@99454545.dk

Project "Youth Leisure" - What is European Solidarity Corps?

Brønderslev Ungdomsskole samler 4 voluntører fra Tyskland, Spanien, Portugal og Frankrig i et Erasmus+ projekt "Youth Leisure" i 12 mdr. Projektet foregår primært i Ungdomsskolens 3 fritids- og Ungdomsklubber, samt vores TV Ungdom, derudover i vores fritids- og valgfags undervisning.

Børnene/de unge får et dagligt førstehånds kontakt og interaktion med voluntører fra et europæisk land. Projektet inviterer unge (voluntører), gerne med forskellig baggrund, køn, erfaring og kompetencer. Vi udvælger unge der er: motiverede, sultne efter oplevelser, udadvendte, ansvarlige, har humor og gjort sig klart, hvad vores ESC projektet indeholder og fordrer. Voluntøren starter som "føl" og følger en erfaren kollega, for derigennem at blive fortrolig med hverdagen og opgaver i klubben. Udfra metoden "best practice, next practice" får voluntørem opgaver som hjælper i aktiviteterne. Der arbejdes hen mod, at voluntøren selv planlægger og gennemfører aktiviteter og projekter i klubben. Disse understøttes af øvrige ansatte. Gennem ovenstående aktiviteter opstår der relationer mellem voluntøren og børnene/de unge. Denne relation åbner for muligheden for, at stille spørgsmål, udveksle erfaringer og synspunkter. Kommunens 7.-10. klasse samt gymnasier tilbydes besøg af voluntørerne i undervisningen indenfor emner som: tysk, spansk, fransk, sprog, demokrati, samfundsviden, europa set med en voluntørs øjne m.m. En stor del af kommunens børn/unge vil - i en eller anden sammenhæng - møde vores voluntører. Målet er at lægge kimen til forståelse af et Europa, hvor unge i andre lande ligner danske unge med samme drømme og håb. At se verden rundt omkring med nye øjne, og kende muligheden for selv at rejse ud som voluntør. Ydermere håber vi, at vores projekt kan bidrage til en større interkulturel forståelse blandt kommunens børn og unge. Kommunen har modtaget en del flygtninge herunder børn og unge. Disse opleves til tider markant anderledes og fremmede for danske børn/unge - og de bygger deres erfaring med omverdenen stereotypt herpå.

 

English version: 

Brønderslev Ungdomsskole gathers 4 volunteers from Germany, Spain, France and Portugal in an Erasmus+ project "Youth Leisure" for 12 months. The project takes place primarily at Ungdomsskolens 3 Freetime- and Youth Clubs, our TV Youth, as well as our leisuretime-training and lessons.

The children/youngsters get a daily first hand contact and interaction with volunteers from an european country. The project invites young people (volunteers), preferably with different background, sex, experience and competences. We select young people who are; motivated, hungry for experiences, outgoing, responsible, sense of humor and has made themselves clear what our ESC project includes and requires. The volunteer follows an experienced colleague in order to become familiar with everyday work and tasks in the clubs. Based on the methode "best practise, next practise" the volunteer gets tasks as co-assisting the staff in the activities. The aim is for the volunteer to plan and carry out aktivities and projects in the clubs themselves. They will ongoing be supported by the staff. Through the above mentioned activities there will be born a relation between the volunteer and the children/youth. This relation opens for the posibility to ask questions, exchange experiences and points of view. The 7th.-10th. grade at the public schools and the gymnasiums will be offered a visit from the volunteers in the classes within subjects as: German, French, Spanish, and other languages. Democracy, Knowledge about society in other countries, Europe seen from the volunteers point of view etc. A large part of the children and youngsters in our municipality will - in one context or another - meet our volunteers. The aim is to put the germ for an understanding of a Europe, where young people in other countries look like danish ones and have the same dreams and hopes; to see the world around with a new perspective, and to know the possibility to go abroad as a volunteer themselves. Furthermore we hope, that out project can contribute to a larger intercultural understanding among the children/youngsters of the municipality. The municipality has received quite a large sum of refugees including children and youngsters. These can be seen by ethnic Danes as different and strange, and the risk is that they base their stereotyped experience with the surrounding world.

 

 

Summary of participating organisations:

Beneficiary: 944389382 Brønderslev Ungdomskole Brønderslev Denmark (Local Public body)

Cobeneficiary: 946148186 Experiment e.V. Bonn Germany (Non-governmental organisation/association

 

Hvad er europæisk volontørtjeneste?


Europæisk volontørtjeneste/European Solidarity Corps er et tilbud til unge om at tilbringe 2-12 måneder i udlandet og udføre frivilligt arbejde.
Arbejdsområderne dækker socialt arbejde, miljø, kunst og kultur, sports- og fritidsaktiviteter. Europæisk volontørtjeneste giver modtagerorganisationerne en mulighed for at få tilknyttet en ung person fra et andet land, som kan give en hjælpende hånd og evt. bidrage med idéer til andre måder at gøre tingene på. Der er tale om ulønnet arbejde på fuld tid, som skal være til gavn for lokalsamfundet.
Projektet finansieres med støtte fra EU midler der uddeles af Styrelsen for International Uddannelse. Styrelsen for International Uddannelse administrerer en lang række tilskudsordninger, der styrker internationaliseringen af danske uddannelsesinstitutioner og læringsmiljøer. De overordnede politiske rammer for internationalisering er både nationalt og internationalt forankrede.

 

What is ESC?

European Solidarity Corps (ESC) is a service for young people to spend 2-12 months abroad and volunteer work. Work areas cover social work, environment, arts and culture, sports and leisure activities. ESC allows recipient organizations an opportunity to have a young person from another country who can give a helping hand and perhaps contribute ideas on other ways of doing things. This is unpaid work full time, which will benefit the local community. The project is funded with support from EU funds distributed by the National Agency. Agency for International Education administers a wide range range of grant schemes that enhance the internationalization af Danish educational and learning environments. The overall policy framework for internalization is both nationally and internationally anchored. 

 

Info Pack 2017 TV Ungdom.pdf